Chính sách bảo mật

THỎA THUẬN SỬ DỤNG

CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều Kiện & Điều Khoản trước khi sử dụng trang web này:

– Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các Điều Kiện & Điều  Khoản này nếu muốn sử dụng trang web.

– Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều Kiện & Điều Khoản này, bạn không thể sử dụng trang web này.

Những thông tin trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang WEB này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang WEB này có sự đồng ý của bạn:

Toàn bộ những thông tin trên trang WEB và các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam

Mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các Tòa Án Việt Nam.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB.

Khi sử dụng trang WEB này, xin vui lòng đồng ý rằng:

Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo Tên và Tài Khoản của bạn

Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

Bạn đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.

Không được sử dụng trang WEB này để thực hiện hành vi ĐĂNG KÝ sai trái, gian lận.

Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính Đe Dọa, Phỉ Báng, Khiêu Dâm, Chính Trị, Phân Biệt Chủng Tộc, Khiêu Khích, bất Hợp Pháp thông qua trang WEB này.

Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang WEB này và Bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp mang tính phi Thương Mại

NHỮNG THAY ĐỔI Công Ty: có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang web này: Nội Dung, Điểm Đặc Trưng, Thông Tin hoặc Nội Dung Khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.